Nezařazené

Prevod obchodného podielu

Pri vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným platia isté pravidlá, ktoré je nevyhnutné dodržať a ktoré sú v súlade s platnými zákonmi v našej krajine. Spoločnosť s ručením obmedzeným pozostáva z jedného až päťdesiatich spoločníkov. Pri zakladaní spoločnosti, ktorá musí byť zapísaná v obchodnom registri, aby vôbec mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, je okrem iného potrebné vytvoriť počiatočný vklad, ktorý sa označuje ako základné imanie. Jeho minimálna hodnota je stanovená legislatívou.

zmluva o prevode obchodného podielu

Obchodný podiel spoločnosti predstavuje právo spoločníka podieľať sa na organizovaní, rozhodovaní a celkovom chode spoločnosti. Miera rozhodovania je odstupňovaná výškou obchodného podielu. Obchodný podiel sa vypočíta ako podiel vkladu spoločníka k celkovému základnému imaniu spoločnosti.

Ďalšou možnosťou, ktorú je možné uskutočniť je prevod obchodného podielu. Obchodný podiel sa môže previesť na iného spoločníka spoločnosti ako aj na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti. V prípade, že potrebujete bližšie informácie k tejto téme, detailnejšie vysvetlenie jednotlivých skutočností, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uvádzame na našej internetovej stránke.

úspešný predaj podielu v spoločnosti

Predaj podielu v sro je nevyhnutné schváliť členmi valného zhromaždenia, ak to spoločenská zmluvy alebo zakladateľská listina nestanovuje inak. V tomto prípade sa dodrží štandardný postup prevodu obchodného podielu, s čím vyjadria súhlas vo forme podpisu všetci členovia valného zhromaždenia.

Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti obchodovania v rôznych podnikateľských sférach, zakladáme spoločnosti, sprostredkovávame kúpu spoločností a podobne. Predajom obchodného podielu sa spoločník vzdáva svojho postavenia v spoločnosti a takýmto rýchlym, jednoduchým a efektívnym spôsobom končí vykonávanie podnikateľskej činnosti. Každý spoločník v spoločnosti má jeden podiel, ktorý môže počas svojho pôsobenia v spoločnosti navýšiť vkladom do základného imania, čo má za následok aj navýšenie obchodného podielu spoločníka. Ak ste sa už rozhodli, prvým krokom je vypísanie zmluvy o prevode obchodného podielu.