Nezařazené

Snívate o zmene? Založte si občianske združenie a pretavte svoje vízie do reality

Čo treba na založenie občianskeho združenia?

Prípravný výbor: Základy vášho OZ
Na ceste k založeniu občianskeho združenia je prvým krokom vytvorenie tzv. prípravného výboru. Ten musí pozostávať z minimálne troch osôb, z ktorých aspoň jedna musí mať vek 18 rokov. Hlavnou úlohou prípravného výboru je vypracovanie stanov OZ a návrhu na registráciu.

občianske združenie

Stanovy: Srdce a duša vášho OZ
Stanovy sú akýmsi ústavným zákonom vášho OZ. Definujú jeho názov, sídlo, ciele, aktivity, štruktúru orgánov, spôsob nadobúdania a straty členstva a ďalšie dôležité aspekty fungovania. Pri ich tvorbe je dôležité dbať na jasnosť, zrozumiteľnosť a súlad so zákonom o OZ.
Návrh na registráciu: Formality na ceste k úspechu
Návrh na registráciu obsahuje základné údaje o OZ, ako aj informácie o jeho zakladajúcich členoch a štruktúre orgánov. Vypracovaný a podpísaný návrh sa spolu so stanovami a potvrdením o zaplatení poplatku za registráciu predkladá Ministerstvu vnútra SR.
Registrácia: Váš OZ sa stáva realitou
Po splnení všetkých zákonných požiadaviek Ministerstvo vnútra SR OZ zaregistruje a do registra OZ ho zapíše. Od tohto momentu OZ oficiálne vzniká a môže naplno rozvíjať svoje aktivity.

založenie združenia

Povinnosti OZ: Zodpovednosť s radosťou

Prevádzkovanie OZ so sebou prináša aj určité povinnosti. Medzi tie najdôležitejšie patria:

  • Vedenie registra členov: Evidencia mien, priezvisk a trvalých bydlísk členov.
  • Zvolávanie členskej schôdze aspoň raz ročne: Na nej sa schvaľuje rozpočet, volí sa výbor a preberajú sa dôležité otázky fungovania OZ.
  • Vedenie účtovníctva: Podľa typu a rozsahu aktivít OZ je nutné viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.
  • Zverejňovanie výročnej správy: Každoročne je potrebné zverejniť informácie o hospodárení a aktivitách OZ.

Založenie OZ je skvelým krokom k tomu, ako zmeniť svet k lepšiemu! S trochou snahy a odhodlania môžete dosiahnuť skvelé výsledky a pozitívne ovplyvniť vaše okolie. Nebojte sa pustiť do toho a splňte si svoje sny.