Nezařazené

Obsah kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva na pozemok https://ezmluva.sk/zmluvy/kupna-zmluva-pozemok, ktorá sa týka pozemku-jedna sa o zmluvu, kde sa predávajúci, ktorý pozemok vlastní zaväzuje odovzdať pozemok kupujúcemu a následne prevedie na neho vlastnícke právo. Zmluva obsahuje práva a povinnosti oboch strán. Kupujúci sa zasa musí zaviazať, že je ochotný konkrétny pozemok prevziať, za tento pozemok zaplniť predávajúcemu kúpnu cenu, na ktorej sa obe strany vopred dohodli. Tato zmluva sa niekedy zvykne nazývať aj kúpno-predajná zmluva. Obidve strany sa v kúpnej zmluve zaväzujú, že splnia vopred dohodnuté záväzky

zmluva

Čo tvorí obsah takejto zmluvy?

V prvom rade sa v obsahu zmluvy musia uviesť zakalené identifikačné údaje oboch strán, teda ako kupujúceho tak aj predávajúceho. Predať pozemok môže fyzická, ale aj právnická osoba. Podobne je na tom aj kupujúca strana, kde kupujúci môže byť taktiež osoba právnická alebo fyzická.

Údaje, ktoré musí obsahovať kúpna zmluva sú:

mena, priezviska, dátumy narodenia, rodné čísla a miesta trvalého pobytu. Toto sú údaje, ktoré sa týkajú výlučne fyzických osôb. Pri právnických osôb sa udáva názov firmy, sídlo a identifikačné číslo. Okrem základných osobných údajov oboch strán musí kúpna zmluva obsahovať aj základne informácie a údaje o pozemku, ktorý sa predáva.

zmluva

V zmluve musí byť označené o aké katastrálne územie sa jedna, parcelne číslo pozemku, o aký typ parcely ide keďže poznáme dve druhý parciel. Parcelu registra C a parcelu registra E. Ďalšími údajmi o pozemku sú výmera pozemku a druh pozemku v prípade môže byt uvedené aj číslo listu vlastníctva. Na zmluve sa nachádza aj lehota na zaplatenie kúpnej ceny za daný pozemok. To znamená, že sa vopred určí dátum, na ktorom sa dohodnú predávajúci a kupujúci. Do dátumu, ktorý je uvedení na zmluve musí kupujúci zaplatiť predávajúcemu za tento pozemok. Kúpna zmluva obsahuje aj podpisy, oboch strán, ktoré musia byť overené notárom.